Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacy

Bij het gebruik van Bobbies Bioscoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van BRAAFmedia. Naast de toepasselijke wetgeving, zijn de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Definities:

Content: Al het, al dan niet via Bobbies Bioscoop, door BRAAFmedia beschikbaar gesteld materiaal (videostreams, filmgegevens, tekst, beeld- en geluidmateriaal en software).
Gebruikers: Degene die de Content gebruikt of hiernaar verwijst.

Voorwaarden:

De content mag uitsluitend door middel van gebruik van Bobbies Bioscoop via iPad, iPhone, iPod en/of Facebook worden geraadpleegd of door andere door BRAAFmedia aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. De content in Bobbies Bioscoop wordt met toestemming van de betreffende licentiehouder aan BRAAFmedia afgegeven voor gebruik in Bobbies Bioscoop en wordt zorgvuldig geplaatst.

Het is niet toegestaan enig gedeelte van de content, de verwante technologie en de software van Bobbies Bioscoop en/of diensten van BRAAFmedia te wijzigen. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of dit voor anderen mogelijk te maken.

De content van Bobbies Bioscoop wordt u aangeboden door middel van hoogwaardige streamingtechnologie. Hiervoor heeft u een werkende internetverbinding nodig (3G, Wifi). Bobbies Bioscoop en BRAAFmedia zijn niet verantwoordelijk voor de internetverbinding.

De gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van BRAAFmedia, medewerkers, of derden waarmee BRAAFmedia samenwerkt. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de content en/of Bobbies Bioscoop, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de gebruikers zelf. De gebruiker vrijwaart BRAAFmedia tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, hacking, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

BRAAFmedia of aanverwante bedrijven behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) Bobbies Bioscoop, de content of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

BRAAFmedia kan de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de algemene voorwaarden te controleren.

In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist BRAAFmedia.

Utrecht, 19 november 2012

Disclaimer:
Hoewel de informatie in Bobbies Bioscoop met constante zorg en aandacht wordt samengesteld, is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BRAAFmedia staat niet in voor volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud en informatie die de applicatie bevat en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Bobbies Bioscoop en/of de aangeboden content.

Copyright:

Zowel de aangeboden content als Bobbies Bioscoop zijn beschermd door het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van BRAAFmedia niet toegestaan. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze content, is dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Met betrekking tot alle andere handelsmerken en emblemen die in deze Applicatie worden weergegeven is BRAAFmedia hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.